АПИС ЕВРОПА – АД 0 5 0 0 0

АПИС ЕВРОПА – АД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 7940 прегледа
0
  АПИС ЕВРОПА – АД

  АПИС е пионер и доказал се лидер в областта на разработването, усъвършенстването и продажбата на правно-информационни системи в България.
  Началото е поставено през септември 1989 г. с регистрацията по реда на Указ № 56 на „дружествена фирма на граждани” със съдружник и управител Васил Христович.
  През 1991 г. АПИС започва издаването на месечната поредица “Сборник закони”, на изданието с подменяеми страници “Библиотека закони” и на други издания в областта на правната информация.
  От 1993 г. фирмата започва да създава собствен софтуер и се специализира в областта на разработването на правни информационно-търсещи системи и предоставяне на информационни услуги.
  От 1996 г. дейността се извършва от “АПИС-ХРИСТОВИЧ” ЕООД.
  През 2003 г. се основава дружеството “АПИС БЪЛГАРИЯ” ООД, което поема обслужването на потребителите и разработването на софтуер.
  През 2006 г., поради разширяване на дейността на фирмата и в областта на европейското законодателство, се създава “АПИС ЕВРОПА” АД, в което най-голям дял в акционерния капитал има “АПИС-ХРИСТОВИЧ” ЕООД.
  През юли 2014 г. “АПИС БЪЛГАРИЯ” ООД се влива в “АПИС ЕВРОПА” АД, като акционерното дружество става негов универсален правоприемник.
  Седалището на предприятието е в София. Понастоящем, АПИС разполага с общо 4 производствени и търговски офиса в градовете София и Пазарджик.

  Екип
  Днес АПИС е лидер в областта на разработването, усъвършенстването и продажбата на правни и бизнес информационни системи на българския пазар. Компанията разполага с опитен екип от близо 100 експерти и специалисти в различни области, чиято дейност включва:
  разработване на софтуер;
  поддържане и актуализиране на бази данни;
  маркетинг и продажби;
  техническа поддръжка и комуникации;
  счетоводство;
  административно обслужване.
  Други над 100 извънщатни сътрудници – опитни експерти и изтъкнати специалисти в областта на правото, икономиката и компютърните науки, допринасят със своите знания и умения за създаването, актуализирането и обогатяването на съдържанието на информационните системи и в реализирането на нови проекти.
  Основен фактор за успешната дейност на компанията е поддържането на непрекъсната връзка с клиентите чрез посредничеството на повече от 70 дистрибутори на АПИС в цялата страна. Те оказват съдействие при сключване на договори с потребителите, обучението им за работа, поддръжката, актуализацията, разпространението и рекламата на информационните системи АПИС.

  Клиенти
  Стремежът на компанията е да осигурява на своите над 70 000 крайни потребители достоверна и винаги актуална правна, административна, справочна и търговско-икономическа информация. Фирмата е на първо място в технологично и иновационно отношение, бързината на обслужване на клиентите и пазарния дял в областта на правните и бизнес информационните системи в България.
  В настоящия момент над 3 500 организации от публичния и частния сектор, включително министерства, централни ведомства, местни администрации и съдилища, се доверяват на информационните услуги на АПИС. Много адвокати, нотариуси и други некорпоративни клиенти също работят с продуктите на дружеството. Това задължава творческия екип на “АПИС ЕВРОПА” АД да усъвършенства непрекъснато съществуващите продукти и да създава нови системи, които да отговарят на съвременните изисквания на потребителите.

  Информационни продукти и услуги
  АПИС предлага богато портфолио от компютърни продукти и услуги с висока добавена стойност, предоставящи знания и информация в областта на българското право, правото на Европейския съюз, икономиката и финансите, защитата на личните данни и неприкосновеността на личността и личния живот, както и справочни данни за стопанските субекти и тяхната бизнес активност.
  От края на 2010 г. АПИС стартира своята качествено нова продуктова платформа АПИС 7, разработена и съобразена както със съвременните изисквания на информационния пазар, така и с препоръките на потребителите.
  Десктоп версията АПИС 7 предлага авангардна технология, изцяло нови функционалности, бързина и комфорт при работа, модерен и удобен дизайн. АПИС 7 Уеб е версията на АПИС 7, оптимизирана за работа онлайн.
  През 2012 г. беше създадена и мобилна версия на продуктите АПИС Право и АПИС Регистър, която позволява на потребителите да използват ефективно възможностите на тези продукти през своите таблети и смартфони.
  Освен популярните наложили се на българския пазар правни и бизнес информационни продукти, АПИС се насочи и към продукти, представляващи интерес и за потребители от другите държави-членки на Европейския съюз.
  Такива са двата нови продукта EuroCases и Tax & Financial Standards, разработени съответно през 2015 и 2016 г.и предназначени както за българския, така и за европейския пазар.
  EuroCases е многоезична уеб базирана правно-информационна услуга, която предоставя достъп до практиката на водещите европейски съдилища, свързана с прилагане Правото на Европейския съюз. Системата надгражда идеите на проекта EUCases, осъществен с подкрепата на Европейската комисия по Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие на ЕС.
  Tax & Financial Standards е информационна система, предназначена за страните от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и представя правилата по отношение на данъчно-задължените лица, доставката на стоки и услуги и мястото на облагаемите доставки; необходимите и пропорционални мерки по валутни, бюджетни и данъчни въпроси; регламентираните видове сделки, категории и понятия за отделните търговски операции и активи.
  Най-новият член на семейството продукти на АПИС от 2018 г. е GDPR Наръчник, предназначен да подпомогне организациите при въвеждане на изискванията на новия Общ регламент за защита на данните (GDPR).
  GDPR Наръчник е интегрирано софтуерно решение на АПИС, което предлага два самостоятелни модула – GDPR Инфо и GDPR Асистент. Те осигуряват лесен достъп до новите нормативни изисквания и помагат на потребителите да създадат собствена политика по защита на личните данни, както и да водят документация и отчетност според правната уредба на Регламент (ЕС) 2016/679.

  Европейски проекти
  Нов етап в дейността на дружеството е участието му като ключов партньор в разработването и изпълнението на проекти по програми, реализирани с финансовата подкрепа на Европейския съюз, в творческо сътрудничество с европейски университети, изследователски центрове и компании.
  Началото е поставено с проекта „EuL-Invest – European Legal Investment Information System“ (2005-2006), осъществен с финансиране по Програма „eContent“ на ЕС. През 2009 г. АПИС се присъединява към консорциума по проекта „Caselex – Case Law Exchange“, финансиран в рамките на Програма „eTen“ на ЕС.
  Особено успешно е участието на компанията в проекта „EUCases – European and National Case Law and Legislation Linked in Open Data Stack“ (2013-2015), осъществен с подкрепата на Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие на ЕС, в който АПИС е водещият индустриален партньор. Проектът има за цел създаването на Пан-европейска платформа и услуги, свързващи законодателството и съдебната практика на държавите членки към правната система на Европейския съюз. Като резултат от изпълнението му са създадени първите продукти и услуги на АПИС, предназначени не само за българския, но и за европейския потребител: EuroCases – многоезична правно-информационна система, предоставяща достъп до съдебна практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото на ЕС, и Link Detector – безплатна софтуерна добавка към браузъри и редакторската програма Word на Microsoft, разпознаваща правни цитати към българското право и правото на ЕС.
  От юли 2017 г. АПИС, в партньорство със Съюза на юристите в България и със съдействието на Висшия съдебен съвет, е координатор на проекта „ECLI-BG – Въвеждане на идентификатора ECLI в България и свързване с Портала e-Justice“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на ЕС. В резултат от изпълнението на проекта, през м. април 2018 г. Европейският идентификатор за съдебна практика (ECLI) беше въведен в българския национален портал за съдебна практика ЦУБИПСА (Централния Уеб Базиран Интерфейс за Публикуване на Съдебна Актове). Друг съществена цел на проекта е да даде възможност на европейските граждани и юристите в останалите държави-членки на ЕС да имат достъп до българската съдебна практика чрез Интерфейса за търсене по ECLI в европейския портал за електронно правосъдие e-Justice.
  От 2018 г. АПИС започва изпълнението на два нови европейски проекта, в чиито консорциуми участва в качеството си на основен индустриален партньор, отговарящ за разработката на съответните софтуерни приложения. Проектът „SMEDATA – Ensuring the Highest Degree of Privacy and Personal Data Protection through Innovative Tools for SMEs and Citizens“ стартира от есента 2018 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство“ на ЕС в партньорство с българския и италианския надзорни органи по защита на личните данни. Координатор на проекта е българската Комисия за защита на личните данни. Проектът има за цел да подпомогне малките и средните предприятия и практикуващите юристи за ефективното прилагане на Общия регламент за защита на данните чрез повишаване на осведомеността и обучение, разработване на иновативно мобилно приложение, както на методология за създаване на кодекси за поведение.
  От 1 септември 2018 г. започва изпълнението на проекта „InterLex – Advisory and Training system for Internet-related Private International Law“. Проектът е финансиран по Програма „Правосъдие“ на ЕС и се осъществява в партньорство с Университета на Торино, Университета на Болоня, Европейският университетски институт във Флоренция, Масариковия университет в Бърно и Университета в Констанц. Целта на проекта е разработване на иновативна онлайн платформа за информация, подпомагане вземането на решения и обучение в областта на международното частно право и по-конкретно по въпроси, свързани с интернет правото.

  Семинари и обучения
  От 2005 г. АПИС организира национални семинари съвместно със Съюза на юристите в България в правната област и съвместно със Съюза на счетоводителите в България в областта на икономиката и финансите. Към настоящия момент те са една от най-популярните форми на обучение за запознаване с новостите и важните въпроси в юридическата и финансова материя.
  От 2011 г. АПИС организира регулярно обучителни курсове за работа с информационните системи на компанията под името „АПИС Академия“. Те се ползват с особена популярност сред потребители с оглед на тяхната изцяло практическа насоченост.

  Управление на качеството
  “АПИС ЕВРОПА” АД (от 2007 г.) и “АПИС ХРИСТОВИЧ” ЕООД (от 2001 г.) имат внедрена система за управление на качеството в областта на “Анализ, проектиране, разработване, внедряване и поддържане на информационно-търсещи системи с големи бази данни, предоставяне на информационни услуги и обучение”.
  През 2016 г. двете дружества бяха сертифицирани по последната версия на стандарта ISO 9001:2015 от акредитирания германски одитор Dekra Certification GMBH.
  Високото ниво на работещите в АПИС специалисти се потвърждава и от статута на “АПИС ЕВРОПА” АД на партньор на Майкрософт с две компетенции: Application Development Gold Competency и Data Platform Silver Competency. Те ни позволяват достъп до най-новите версии на продуктите и технологиите на Майкрософт.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма АПИС ЕВРОПА – АД

  Your email address will not be published.

  Спонсорирани фирми