Сдружение Съюз на слепите в България 0 5 0 0 0

Сдружение Съюз на слепите в България

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 7459 прегледа
0
  Сдружение Съюз на слепите в България

  Сдружение ‘Съюз на слепите в България’

  ЗАЕДНО ПОСТИГАМЕ ПОВЕЧЕ

  През 1921 година група интелектуалци с нарушено зрение създават Дружеството на българските слепи.
  Организацията се развива с бързи темпове и през 1946 година се преименува на Съюз на слепите в България. През изминалите повече от девет десетилетия Сдружението се ползва с голям национален авторитет и се превърна в основен фактор за създаване на условия за по-достоен живот на хората със зрителни проблеми.
  Днес Съюзът на слепите в България е регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и извършва своята многообразна дейност в обществена полза. Мисията на нашата организация е защитата на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания и интегрирането им в обществото. С решение № 355/10.05.2012 г. на Министерски съвет Сдружението има статут на национално представителна организация на хора с увреждания.
  В Съюза на слепите в България членуват над 13 000 граждани с намалена работоспособност от 71-100%, следствие загуба на зрение. Сдружението има 15 регионални организации, обединяващи 99 териториални структури, извършващи дейността си на територията на цялата страна. В изградените клубове за интеграция на хората с нарушено зрение нашите членове получават разнообразни публични услуги и поддържат ползотворни контакти в общността.
  Съюзът на слепите в България системно работи с Народното събрание, Правителството, общините и други институции за прилагане на съвременните европейски модели за социално включване и за провеждане на активни секторни политики за изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

  ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ССБ:

  – Защита правата на хората със зрителни увреждания и недопускане на дискриминационни практики;
  – Развитие на социалната рехабилитация и осигуряване на помощни технически средства;
  – Подкрепа в образованието и професионалното обучение;
  – Съдействие за трудова реализация в специализирана и обичайна икономическа среда;
  – Осигуряване на достъп до информация чрез издаване на брайлови и говорещи книги и списания и разработване на специализиран софтуер за ползване на съвременни компютърни технологии;
  – Предоставяне на административно-правни услуги;
  – Организиране на художествено-творчески и спортно-туристически мероприятия;
  – Създаване на достъпна архитектурна, транспортна и комуникационна среда;
  – Социално подпомагане;
  – Международно сътрудничество.

  СЪЮЗЪТ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ Е ЧЛЕН НА:

  – Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, консултативен орган към Министерски съвет;
  – Националния съвет на организациите на хората с увреждания в България;
  – Балканския консултативен комитет на националните организации на слепите;
  – Европейския съюз на слепите;
  – Европейския форум на инвалидите;
  – Световния съюз на слепите;
  – Международната федерация за спорт на слепи към Международния параолимпийски комитет;
  – Международната федерация за брайлов шахмат.

  Спонсорирани фирми