СДРУЖЕНИЕ ИНОВАЦИЯ 0 5 0 0 0

СДРУЖЕНИЕ ИНОВАЦИЯ

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 4698 прегледа
0
  СДРУЖЕНИЕ ИНОВАЦИЯ

  Сдружение с нестопанска цел „Иновация“ е регистрирано на 03. 12. 2009 г. като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Управител на Сдружението е Борислав Стамболийски.
  Основните задачи, които си поставя Сдружението са:
  Да работи за повишаване на обществената чувствителност към проблемите на хората с увреждания; въвличане и съпричастност на местната общественост при осъществяване на дейностите и услугите;
  Повишаване на качеството на предоставяните социални услугите;
  Работа в насока за разширяване на услугите;
  Развитие на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип“ и Център за социална рехабилитация и интеграция“ в гр. Бобов дол.
  Във връзка с изпълнение на своите цели и задачи СНЦ „Иновация“ предоставя социални услуги от резидентен тип и социални услуги в общността на територията на гр. Бобов дол – „Център за настаняване от семеен тип“ (ЦНСТ) и „Център за социална рехабилитация и интеграция“(ЦСРИ).
  В „Център за социална рехабилитация и интеграция“ – гр. Бобов дол работи мултидисциплинарен екип, включващ следните специалисти: Управител, ръководител екип, двама логопеди, двама психолози, двама кинезитерапевти, трима трудотератевти. Услугите, които се предоставят в ЦСРИ – гр. Бобов дол са краткосрочни /до 3 месеца/ и дългосрочни / над 3 месеца/. За всеки потребител се изготвя специализирана оценка и индивидуален план, в зависимост от здравословното състояние и индивидуалните потребности на всеки потребител. Целта е комплексно въздействие, водещо до възстановяване и развитие на увреденото лице.
  „Център за настаняване от семеен тип“ (ЦНСТ) предоставя услуги от резидентен тип за целева група от 20 потребители с интелектуални затруднения. Мултидисциплинарният екип, състоящ се от управител, ръководител екип, медицинска сестра и помощник възпитатели, предоставят 24- часова грижа за потребителите. Центърът разполага с много добра материална база, обособена в 2 сгради, оборудвани с функционално обзавеждане и отлични битови условия. Потребителите на тази услуга ползват самостоятелни или двойни стаи, модерно обзаведени кухни, трапезарии и всекидневни стаи. На разположение на потребителите е и обширният двор, подходящ за разходки и отдих. Потребителите на ЦНСТ ползват и услугите на специалистите в ЦСРИ.

  Адрес: гр. Симитли 2730, Юрий Гагарин 11

  Спонсорирани фирми