ОП УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ 0 5 0 0 0

ОП УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2934 прегледа
0

  ОП УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ
  І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

  Чл. 1. С този правилник се урежда предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав, правата и задълженията на Общинско предприятие /ОП/ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ”, наричано по-нататък Предприятието.

  Чл. 2. (1) (ОП) „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет.

  (2) ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ” е специализирано звено на Община Плевен за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.

  (3) ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ” не е юридическо лице и осъществява дейността си от името и за сметка на Община Плевен, съобразно Закона за общинската собственост, Закона за горите, Закона за опазване на селскостопанското имущество, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за пчеларството, Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, Закона за защитените територии, Наредба №8 за сечите в горите, Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии, Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, Наредба за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства, Наредби на Общински съвет Плевен, както и настоящия правилник.

  (4) ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ” е второстепенен разпоредител с бюджет.

  ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ.

  Чл. 3. ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ” се създава за изпълнението на общински дейности, свързани със стопанисване на земеделски земи и гори от общинския поземлен фонд и има предмет на дейност:

  изпълнение на горскостопанските планове за горските територии-собственост на Община Плевен;
  изпълнение на подържащи и/или възстановителни дейности в горски територии – общинска собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии;
  организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии – общинска собственост;
  организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия
  създаване и отглеждане на нови гори върху горски и/или земеделски територии
  опазване на горските територии
  стопанисване на горските територии, свързано с дейностите по залесяване, провеждане на сечи в горите и защита срещу ерозия и порои;
  ползване на дървесина и недървесни горски продукти, както и пашата в горски територии-общинска собственост;
  изготвяне и съгласуване на документация, свързана с управлението на горските територии;
  подържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях;
  отдаване под наем или аренда на земеделски земи – ниви, трайни насаждения, пасища, мери, ливади и полски пътища – собственост на Община Плевен;
  издаване на разрешителни за отсичане и/или изкореняване на дървесна растителност в земеделски земи и селскостопански територии, съгласно чл. 32 ал 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество;
  изготвяне на документация, свързана с изплащането на ренти (за бели петна), за предходни стопански години;
  подържане на регистъра на общинския поземлен фонд;
  водене на регистър на пчелните семейства
  участие в комисии за промяна начина на трайно ползване;
  всички дейности свързани със управлението и стопанисването на земеделски земи-собственост на Община Плевен;

  Чл. 4. (1) Дейността на Предприятието се осъществява от служители, работещи по трудово правоотношение.

  (2) Служителите на Предприятието изпълняват служебните си задължения в съответствие с Кодекса на труда, този Правилник, Правилник за вътрешния ред на Предприятието и длъжностните характеристики.

  (3) Служителите се назначават и се освобождават от длъжност със заповед на директора на Предприятието.

  (4) Общата численост на персонала на Общинското предприятие “Управление на общински земи и гори” се определя с решение на Общински съвет – Плевен. Общата численост на Предприятието е 18 (осемнадесет) човека – както следва:

  – Директор

  – Началник отдел „Гори”

  – Началник отдел „Земи”

  – Главен счетоводител

  – Касиер

  – Юрисконсулт

  – Специалисти „Земеделие”

  – Лесничеи

  – Горски инспектори

  – Технически сътрудник

  (5) Длъжностното и поименното разписание на служителите на Предприятието се утвърждават от Кмета на Община Плевен. Структурата и разпределението на длъжностите са описани в Приложение № A, което е неразделна част от Правилника.

  (6) Броят на служителите в Предприятието е съобразен с дейността и функционалните му задачи, и при необходимост се променя с решение на Общинския съвет, по предложение на директора на предприятието, съгласувано с Кмета на Общината.

  (7) За служители в Общинското предприятие “Управление на общински земи и гори” се назначават лица притежаващи съответното за длъжността образование и квалификация.

  (8) Служителите в Предприятието, занимаващи се пряко с общинските горски територии, трябва да притежават удостоверение за лесовъдска практика.

  (9) Лицата, назначени в Предприятието на длъжности, за които се изисква лесовъдско образование, носят униформено облекло при изпълнение на служебните си задължения и имат правата и задълженията по чл. 190, ал. 2 от ЗГ в горските територии – общинска собственост, в които осъществяват служебните си задължения. Разходите са за сметка на предприятието съгласно чл. 182 от Закона за горите

  ІІІ. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

  Чл. 5. Предоставеното и придобито в резултат на дейността на предприятието имущество е общинска собственост и за него се прилага Закона за общинската собственост и Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Плевен.

  Чл. 6. (1) Всички приходи, реализирани от ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ”, се внасят в бюджета на Община Плевен. Приходите се формират от:

  1. управление на движимо и недвижимо имущество предоставено с решение на Общинския съвет.

  2. ползването на общинските горски територии:

  а) от ползване на дървесина

  б) от ползвания на недървесни горски продукти;

  3. услуги извършвани от общинската администрация:

  а) за издаване и съгласуване на разрешителни, позволителни, удостоверения, проекти, планове, програми и заверки на извлечения от тях, сертификати,за съгласуване на строителство в горските територии и други писмени документи, предвидени в Закона за горите, ЗСПЗЗ и други нормативни актове;

  б) за маркиране, проектиране, консултиране, експертизи, измервания, оценяване, таксиране, устройство, инвентаризация, изготвяне на планова и отчетна документация;

  4. суми дължими по договори за предоставяне право на ползване и невъзстановими депозити;

  5. средства от други собственици на горски територии и земеделски земи, предоставени на Общината за тяхното опазване;

  6. експортни такси за износ на дървесина и на недървесни горски продукти и други;

  7. глоби и обезщетения за нарушения в горските територии и земеделски земи на Общината;

  8. суми от продажби на вещи, отнети в полза на Общината, послужили за извършване на нарушението или тяхната равностойност, ако липсват или са отчуждени, след приспадане на разходите по отнемането, съхранението и продажбата им;

  9. средства от продажба на горски семена, плодове и посадъчен материал, каталози, специализирани печатни произведения и други продукти и стоково –материални ценности, закупени, добити или произведени със средства на Общината;

  10. дарения, завещания и други;

  11. средства по Глава седемнадесета от Закона за горите;

  12. присъдени суми по дела, свързани с горските територии и земеделски земи на Общината;

  13. неустойки по договори за дейности извършвани от Общинското предприятие ;

  14. получени средства за обезщетения по застраховки;

  15. суми от финансови начети;

  16. приходи от отдадени под наем и аренда земеделски земи от ОПФ;

  17.приходи от глоби и обезщетения за нарушения по Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от ОПФ

  18. приходи от разсадници;

  19. стопанисване и охрана на частни гори с договор по Закона за горите;

  20. други приходи, определени със закон.

  (2) Всички разходи на ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ” се извършват съгласно Единната бюджетна класификация на разходите по бюджетите на общините. Разходите включват:

  1. издръжка на предприятието;

  2. подпомагане на естественото възобновяване на горите общинска собственост;

  3. събиране, закупуване, доставка, преработване и съхраняване на горски семена и плодове;

  4. производство или закупуване на посадъчен материал;

  5. подготовка на почвата за залесяване;

  6. залесяване;

  7. отглеждане на подраста и на новосъздадените култури;

  8. попълване на горски култури;

  9. инвентаризация на разсадниците и културите;

  10. направа и поддържане на огради на горски култури и възобновителни участъци;

  11. изграждане на дребни технико-укрепителни съоръжения за борба с ерозията;

  12. провеждане на сечи в горите ;

  13. почистване на сечища и други площи за залесяване;

  14. защита на горите общинска собственост;

  15. опазване на горските територии на общината;

  16. строителство, поддръжка, ремонт и други присъщи разходи за дълготрайни активи- собственост на Общината, предназначени за стопанисване на горските територии на Общината;

  17. строителство, поддръжка и ремонт на :

  а) горски и полски пътища;

  б) складове, горски бараки, навеси, заслони, пунктове и други;

  в) сгради и съоръжения в горските разсадници и други;

  г) пожаронаблюдателни кули и други противопожарни съоръжения;

  18. мероприятия, свързани със стопанисването на горите в защитени територии;

  19. изработване на стопански планове и програми;

  20. членски внос за участие на Общината в различни организации и сдружения, свързани с горите и земеделските земи;

  21. печатни и друг вид издания, свързани с горите и земеделските земи;

  22. чествания на Седмицата на гората, Ден на Земята и други празници, свързани с дейността на Общинското предприятие;

  23. обучения, квалификация, преквалификация и специализации, свързани с управлението на горските територии и земеделските земи на Общината;

  24. съдебни и други такси по дела, касаещи собствеността на Общинското предприятие;

  25. провеждане на процедури за възлагане на дейности в горските територии и земеделски земи на Общината;

  26. по отнемане, съхраняване и продажба на отнети в полза на Общината, вещи, свързани с опазването на имуществото предоставено на Общинското предприятие;

  27. застраховки и обезщетения;

  28. безопасност и охрана на труда;

  29. разходи по опазване на горите и горските територии и земеделски земи на Общината;

  (3) Дейността на Предприятието се финансира от бюджета на Община Плевен, местни дейности, по пълна бюджетна класификация за текущата година.

  (4) Промени в одобрения бюджет се извършват в рамките на възможностите за корекция на бюджета и по ред, регламентиран със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за публичните финанси и Наредба № 10 условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен на Общински съвет – Плевен, въз основа на мотивирано предложение от директора на Предприятието.

  Чл.7. Бюджетното финансиране включва разходи за издръжка на общинското предприятие, за осъществяване на предвидените дейности в чл.3, за издръжка на персонала на предприятието и др. С приемането на съответния годишен бюджет на общината, могат да се предвидят и други разходи, неупоменати изрично в този правилник.

  Чл.8. Предприятието реализира финансови средства от дейността си, които подлежат на внасяне изцяло в приход на общинския бюджет.

  Чл.9. Предприятието води отделна аналитична отчетност за приходите си от извършваната дейност.

  Чл.10. Годишните брутни приходи на Предприятието се установяват въз основа на годишен счетоводен отчет.

  Чл. 11. Договорите за осъществяване на дейността на ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ” се сключват от кмета на Община Плевен или по пълномощие от директора на предприятието.

  Чл. 12. Правилата за работна заплата се разработват от директора на Предприятието в съответствие с нормативната уредба, предоставят се за съгласуване в дирекция „Финансово счетоводна дейност и УС” и отдел „Човешки ресурси” при Община Плевен, и се утвърждават от кмета на Община Плевен.

  ІV. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ.

  Чл.13. Дейността на Предприятието се осъществява под ръководството на Директор на същото, който:

  1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на общинското предприятие като спазва изискванията на действащото законодателство и приетиете от Общинския съвет наредби, решения и програми;

  2. Има функции на работодател по отношение на работниците и служителите на предприятието и има всички права и задължения, произтичащи от Кодекса на труда;

  3. Възлага чрез договори с трети лица по предвидения законов ред извършването на необходими работи и услуги за осъществяване функциите по чл.3 от настоящия правилник, когато сложността и спецификата им не позволява да бъдат изпълнени от персонала на Предприятието;

  4. В края на всяко тримесечие дава отчет пред Кмета на Общината за извършваната дейност. На базата на тези отчети, Кметът на Община Плевен внася на шест месеца в Общински съвет доклад за одобрение на извършената работа;

  5. Представя за утвърждаване проект за план – сметка за приходите и разходите за текущата година преди приемането на сборния бюджет на Общината;

  6. Представлява предприятието пред съдебни и административни органи, осъществява непосредствени връзки със специализираните и функционални звена на общината, кметствата на територията на общината, ведомства и други заинтересовани органи, служби и организации;

  7. Упражнява други права и изпълнява задължения, възложени му по съответния ред от Общинския съвет и Кмета на Общината;

  8. Съставя вътрешни правилници и актове;

  9. Предлага за утвърждаване на Кмета на Общината щатното разписание, съгласно утвърдените от Общински съвет – Плевен разходи, приходи, структура и щатна численост, назначава и освобождава персонала в звеното;

  10. Съставя и променя длъжностните характеристики, съобразно спецификата на работата.

  11. Отговаря за провеждане на финансовата политика на предприятието;

  12. организира ефективното използване, управление и опазване на имуществото на предприятието;

  13. Осъществява дисциплинарната власт и имуществената отговорност, предоставени от действащите нормативни актове в Република България и от утвърдените правила.

  14. за осъществяване на своите правомощия директорът на общинското предприятие издава заповеди

  (2) Дейността на Директора се подпомага от ръководители на направления (началници на отдели), чието възнаграждение съответства на началник отдел в общинската администрация;

  (3) Директорът на предприятието се замества при отсъствието му поради използването на законоустановен отпуск, командировка, болнични или когато е налице упълномощаване от писмено посочен от него ръководител направление.

  Чл.14. Директорът няма право:

  1.От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, без писменото съгласие или възлагане от Кмета на Общината;

  2. Да участва в капитала на търговски дружества или в тяхното ръководство, както и да се регистрира като едноличен търговец;

  3. Да заема длъжност в ръководни органи на други предприятия.

  Чл.15. Ограниченията по чл. 10 се отнасят и до ръководители на направления;

  Чл.16. Нарушаването на ограниченията по чл.10 и чл.11 е основание за търсене на дисциплинарна отговорност на виновните лица.

  Чл.17. Кметът на Община Плевен:

  сключва, изменя и прекратява трудовия договор с директора на ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ” ;
  дава съгласие за откриване на банкови сметки на ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ” ;
  утвърждава правилата за работна заплата;
  организира чрез специализираните звена в общинската администрация периодични проверки и методическа помощ;
  сключва договори за разпореждане с предоставеното на ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ” имущество, съобразно компетенциите си и по реда предвиден в Закона за общинската собственост и Наредбата за общинската собственост.
  Чл. 18. Кметът на Общината може да прехвърля със заповед своите правомощия по този правилник или част от тях, на определен от него заместник – кмет.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  §1. Настоящият Правилник се приема на основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.52, ал.1 от Закона за общинската собственост и влиза в сила от деня на публикуването му в местния печат и на интернет-страницата на Община Плевен.

  §2. Неразделна част от този правилник е Приложение № А.

  §3. След назначаването на Директор на ОП „Управление на общински земи и гори” работниците и служителите, работещи в сектор „Земеделие и гори” на Община Плевен, следва да се преназначат на работа в Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори” при условията и реда на чл.123, ал.1, т.7 от КТ, съобразно одобрените структура и численост и длъжностно разписание.

  §4. Правилникът е приет от Общински съвет – Плевен с Решение № 433 от 22.12.2016г.

  Спонсорирани фирми