СИНТЕТИКА АД 0 5 0 0 0

СИНТЕТИКА АД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 551 прегледа
0
  СИНТЕТИКА АД
  Основната дейност на Синтетика АД е свързана с управление на индустриални предприятия, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество и всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.
  Синтетика АД е холдингово дружество и като такова оперира в няколко сектора чрез своите дъщерни предприятия:
  Управление на недвижими имоти в областта на хотелиерството и туризма – чрез Еврохотелс АД
  Производство и търговия на гъвкави опаковки, биаксиално ориентирано полипропиленово фолио и каполипропиленово фолио – чрез участието си в дружеството Пластхим-Т АД
  Производство на хемодиализни и медицински продукти – чрез Етропал АД
   
   
  Мисия и визия

  Мисия
  да удовлетворява нуждите на своите клиенти чрез предлагането на иновативни и конкурентни продукти и услуги
  да увеличава обема на продажбите в съчетание с висока рентабилност
  да осигурява необходимите условия за постоянно подобряване на синергиите между дъщерните си компании
  да разширява пазарите, на които оперира и да повишава пазарните дялове на всяка от дъщерните си компании
   
  Визия
  Комуникацията представлява важна част от визията на Синтетика АД не само за това как да осъществява дейността си, но и за това как да изгражда и укрепва своите положителни и активни взаимоотношения с всички заинтересовани лица – акционери, инвеститори, широката общественост. В тази връзка компанията се стреми да осигурява своевременно изчерпателна информация по всички въпроси, свързани с дейността си, следвайки принципите за прозрачност, публичност, обективност, равнопоставеност, надеждност и независимост, както и на световните етични норми на поведение.
   
  За изпълнение на стратегическите си цели, както с оглед постигане на по-добри финансово-икономически резултати, добра доходност за акционерите и увеличаване възвръщаемостта на акционерния капитал, Синтетика АД е разработила надеждна система за управление и контрол на дружеството.
   
  Съвет на директорите
   
  Синтетика АД е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в състав от 3 лица, както следва:
  Ива Христова Гарванска–Софиянска – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
  Светослав Богданов Антонов – Заместник-председател на Съвета на Директорите
  Стоянка Дончева Петкова – член на Съвета на директорите
   
   
  Оперативното ръководство и представителството на Синтетика АД се осъществява от изпълнителния член на Съвета на директорите Ива Христова Гарванска–Софиянска.
   
  Ива Христова Гарванска – Софиянска
  Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
   
  Ива Гарванска-Софиянска притежава магистърска степен, специалност “Икономика и управление на индустрията” от Университета за национално и световно стопанство, София.
   
  От 1998 г. до 02.2011 г. Ива Гарванска-Софиянска е била Председател на Съвета на директорите и прокурист на Формопласт АД – дружество, специализирано в производството на голямогабаритни инструменти за твърди пластмасови опаковки – каси и касети за промишлеността, транспорта и селското стопанство, пластмасови изделия за бита, технически части и т.н., както и в производството на собствени пластмасови изделия.
   
  Светослав Богданов Антонов
  Заместник-председател на Съвета на Директорите
   
  Светослав Антонов притежава магистърска степен, специалност “ Промишлено и гражданско строителство”.
   
  Светослав Антонов е член на СД на Синтетика АД от 2011 г. От 2003 г. досега заема също длъжността Експерт инвеститорски контрол в ЗД Евроинс АД. Преди това е заемал различни мениджърски и инженерни позиции.
   
  Стоянка Дончева Петкова
  Член на Съвета на директорите
   
  Стоянка Петкова притежава магистърска степен по “Финанси” от Университета за национално и световно стопанство, София.
   
  От 1996 г. до 2010 г. заема длъжността Главен счетоводител в множество компании от групата на „Еврохолд България“ АД, а от 2010 г. – в „Синтетика“ АД.
   
  История

  Синтетика АД е българско акционерно дружество, учредено по реда на чл. 158 от Търговския закон, като учредителното събрание е проведено на 09.06.2010 г. в съответствие с изискванията на чл. 163 от ТЗ. Новоучреденото търговско дружество е вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието на Република България на 24.6.2010 г.
   
  С решение от 13 май 2013 г. Българска Фондова Борса – София АД регистрира акциите на Синтетика АД за търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции Standard.
   
  Присвоеният борсов код на емисията акции е EHN, като емисията акции е въведена за търговия на 20 май 2013 г.
   
  Акционерният капитал на дружеството е разпределен в 3 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност от 1 лев за една акция. 
   

  Оставете коментар и рейтинг за фирма СИНТЕТИКА АД

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Спонсорирани фирми