Българска асоциация на търговците на едро с лекарства 0 5 0 0 0

Българска асоциация на търговците на едро с лекарства

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 7564 прегледа
0
  Българска асоциация на търговците на едро с лекарства

  Българска асоциация на търговците на едро с лекарства е сдружение, създадено на базата на споделени професионални и идейни интереси в областта на търговията на едро с лекарства, с цел повишаване на качествения стандарт на тази дейност и по-добра защита на интересите на крайния потребител. Мисията на асоциацията е осигуряване на справедливо и прозрачно лекарствоснабдяване и предоставяне на услуги във фармацевтичния сектор в страната.

   

  Цели:

  защитава правата на своите членовете пред държавни органи и институции, производители, търговци на едро и сродни организации;
  създаване на условия за спазване на принципите на лоялна конкуренция между търговците на едро с лекарствени продукти и медицински изделия;
  създаване на съвременни условия за развитие на търговията на едро с лекарствени продукти и медицински изделия, спазвайки принципите на Добрата дистрибуторска практика, както и всички фактори и дейности, от които зависи извършването на икономическата дейност при оптимален икономически ефект, чрез осъществяване на стандарти между членовете на сдружението за професионална и търговска етика, обслужване на потребители и повишаване на сигурността;
  гарантиране правата на крайните потребители;
  достигане и налагане на етичните норми за осъществяване търговия на едро с лекарствени продукти и медицински изделия, регламентирани в специални актове на организацията и стандартите за Добра дистрибуторска практика;
  създаване на Единен регистър на лекарствата в страната;
  разработва проект за внедряване на Единен идентификационен номер на лекарства;
  поддържане на активна позиция и експертно становище по всички законодателни промени, касаещи обществото и бизнеса;
  оказва съдействие за изпълнение и контрол на всички законодателни промени, които регулират търговията на едро с медицински изделия и лекарствени продукти;
  свързване на фискалните устройства на производители, вносители и търговци с електронните системи на НАП;
  сътрудничество с държавни органи и институции за създаване на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяване на търговия с медицински изделия и лекарствени продукти, както и при контрола на изпълнението им;
  активно работи върху създаването на концепция за лекарствената политика в България.

  Спонсорирани фирми